Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Rekolekcje wielkopostne - dni wolne?

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozp. MEN z dn. 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek.

Zdarza się, że rekolekcje trwają krócej niż zajęcia dydaktyczne w danym dniu. Powszechną praktyką jest więc organizowanie w czasie rekolekcji części zajęć lekcyjnych (powinno to być podyktowane jedynie szczególnie uzasadnioną potrzebą, gdyż w przepisach wykonawczych wyraźnie wskazano, że uczniom przysługują trzy dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji). To, że uczniowie powinni zostać zwolnieni z zajęć, nie oznacza jednak, że wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się w danym dniu muszą być odwołane. Zwolnienie z zajęć powinno być dostosowane do długości zajęć w kościele.

Dni rekolekcji nie są jednak dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli, tym bardziej iż zgodnie z rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 69, ze zm.) nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w drodze z i na rekolekcje. W tych dniach nauczyciele są najczęściej zobowiązywani do sprawowania opieki nad uczniami, ale można w tym czasie powierzyć im pełnienie innych obowiązków, np. organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole dla dzieci, które nie biorą udziału w rekolekcjach.

Podczas rekolekcji nauczyciel może być pozbawiony możliwości przepracowania godzin ponadwymiarowych, ale korzysta wówczas z przepisów dotyczących pracowników pozostających w gotowości do pracy. Na podstawie § 4 ust. 1 rozp. MPiPS z dn. 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version