Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Opublikowano rozporządzenie w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO

W Dzienniku Ustaw pod poz. 466 opublikowane zostało rozp. MEN z dn. 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO. Jest to kolejny akt prawny regulujący funkcjonowanie zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tworzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Celem przyjętych w rozporządzeniu rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do danych gromadzonych w SIO. Rozporządzenie określa procedurę weryfikacji osób, które uzyskają dostęp do bazy danych SIO, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

Procedurę weryfikacji dostępu do bazy danych SIO rozpoczyna złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o dostęp do bazy danych SIO. Wniosek jest składany przy pomocy oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a następnie – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SIO – przekazywany do właściwego organu udzielającego upoważnienia. Organ udzielający upoważnienia (minister, wojewoda oraz jednostka samorządu terytorialnego) sprawdza dane zawarte we wniosku w celu stwierdzenia, czy osoba ubiegająca się o dostęp do bazy danych SIO jest osobą do dostępu uprawnioną. Kolejnym etapem procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy, które wymaga osobistego stawienia się w siedzibie organu upoważniającego. Czynnością kończącą procedurę weryfikacji dostępu do bazy danych SIO jest wydanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO wraz z niepowtarzalnym identyfikatorem użytkownika SIO oraz dodatkowymi danymi służącymi uwierzytelnieniu się w systemie. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi ewidencję osób, którym udzielono upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.

Rozporządzenie określa również terminy realizacji poszczególnych etapów procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań niezbędnych w okresie wdrażania zmodernizowanego systemu. Przewidziane w rozporządzeniu terminy mają umożliwiać rzetelną realizację czynności weryfikacyjnych przez organy udzielające upoważnień oraz zapewniać sprawne przekazywanie danych do SIO.

Rozporządzenie, podobnie jak ustawa o systemie informacji oświatowej, weszło w życie w dn. 30 kwietnia 2012 r.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version