Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Nowy ramowy plan nauczania w klasie VI szkoły podstawowej dla dorosłych - projekt

MEN przygotowało nowy ramowy plan nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych. Dokument został przesłany do konsultacji społecznych.

 

Ustalenie nowego ramowego planu nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych wynika ze zmiany podstawy programowej, która nastąpi w roku szkolnym 2014/2015. W tym roku uczniowie klas VI szkoły podstawowej rozpoczną naukę według podstawy programowej określonej w rozp. MEN z dn. 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977). Ta sama podstawa zacznie obowiązywać w klasach VI szkoły podstawowej dla dorosłych (w obecnym ustroju szkolnym szkoła podstawowa dla dorosłych obejmuje tylko klasę VI).

W nowym planie nauczania zastosowano konstrukcję właściwą dla ramowych planów nauczania obowiązujących we wszystkich typach szkół publicznych, m.in. określono minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w rocznym okresie nauczania. Nazwę przedmiotu „informatyka” zmieniono na „zajęcia komputerowe” (zgodnie z nową podstawą programową), odrębnie określono liczbę godzin przeznaczonych na język polski oraz historię i społeczeństwo. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla słuchaczy poszczególnych semestrów pozostał bez zmian (forma stacjonarna – po 17 godzin tygodniowo w każdym semestrze, forma zaoczna – po 153 godziny w każdym semestrze).

W bieżącym roku szkolnym po raz ostatni obowiązuje ramowy plan nauczania określony w zał. nr 7 do rozp. MENiS z dn. 12.02.2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.).

Małgorzata Tabaszewska

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version