Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Przekazanie szko艂y wymaga konsultacji ze zwi膮zkiem zawodowym

Uchwa艂a o przekazaniu szko艂y to akt prawny, kt贸ry podlega opiniowaniu przez zwi膮zki zawodowe - orzek艂 WSA w 艁odzi w wyroku z dn. 13.04.2012 r. Zdaniem s臋dzi贸w samorz膮d nie mo偶e podj膮膰 uchwa艂y w tej sprawie bez uprzedniej konsultacji ze zwi膮zkowcami. Wym贸g taki wynika wprost z art. 19 ustawy o zwi膮zkach zawodowych.

Uchwa艂a o聽przekazaniu to聽akt prawny

Zgodnie z聽art. 19 ust. 2 ustawy z聽dn. 23.05.1991 r. o聽zwi膮zkach zawodowych (Dz.U. Nr聽79, poz. 854, z聽p贸藕n. zm.) organy w艂adzy i聽administracji rz膮dowej oraz聽organy samorz膮du terytorialnego kieruj膮 za艂o偶enia albo聽projekty akt贸w prawnych do odpowiednich w艂adz statutowych zwi膮zku, okre艣laj膮c termin przedstawienia opinii nie kr贸tszy jednak ni偶 30 dni. Kluczowe znaczenie dla w艂a艣ciwego stosowania tego przepisu ma niezdefiniowane poj臋cie 鈥瀉ktu prawnego鈥. Powstaje bowiem pytanie, kt贸re z聽uchwa艂 organ贸w samorz膮du podlegaj膮 procedurze opiniodawczej i聽czy nale偶y obj膮膰 tym przepisem uchwa艂臋 o聽przekazaniu szko艂y.

W opinii NSA poj臋cie to聽nale偶y interpretowa膰 szeroko. W uchwale podj臋tej w聽sk艂adzie 7 s臋dzi贸w w聽dn. 29.07.2010 r. (I OPS 2/10) NSA przyj膮艂, 偶e aktem prawnym jest ka偶da w聽zasadzie uchwa艂a organu samorz膮du terytorialnego. Nie oznacza to聽jednak, 偶e wszystkie uchwa艂y podlegaj膮 procedurze opiniowania. Kryterium rozstrzygaj膮cym w聽tej materii powinien by膰 przedmiot uchwa艂y. Rozwini臋cie tego pogl膮du NSA zawar艂 w聽nast臋puj膮cym fragmencie uzasadnienia: 鈥濵aj膮c na聽wzgl臋dzie szeroki zakres poj臋cia akt贸w prawnych, przy ocenie czy istnieje obowi膮zek przekazania okre艣lonej uchwa艂y do zaopiniowania organizacji zwi膮zkowej, w聽pierwszym rz臋dzie nale偶y zatem bada膰 czy jej przedmiot dotyczy spraw publicznych o聽istotnym znaczeniu spo艂ecznym i聽mie艣ci si臋 w聽zakresie dzia艂ania zwi膮zk贸w zawodowych. Je艣li przedmiotem uchwa艂y jest okre艣lone rozwi膮zanie organizacyjne o聽charakterze wewn臋trznym nie maj膮ce zwi膮zku z聽zadaniami zwi膮zk贸w zawodowych to聽nie ma obowi膮zku poddawania go opiniowaniu, je艣li natomiast zamierzone zmiany organizacyjne mia艂yby zwi膮zek z聽zadaniami zwi膮zk贸w zawodowych i聽wywo艂ywa艂y skutki zewn臋trzne to聽nale偶y je poddawa膰 opiniowaniu鈥.

Najpierw konsultacja, potem powiadomienie

Do przedstawionej powy偶ej wyk艂adni odwo艂a艂 si臋 WSA w聽艁odzi, rozstrzygaj膮c w聽sprawie przekazania szko艂y w聽trybie art. 5 ust. 5g u.s.o. W wyroku z聽dn. 13.04.2012 r. (sygn. akt III SA/艁d 158/12) uzna艂, 偶e uwagi poczynione przez NSA maj膮 zastosowanie tak偶e do uchwa艂 o聽przekazaniu szko艂y. Nie ulega bowiem w膮tpliwo艣ci, 偶e uchwa艂y takie dotycz膮 zagadnie艅 wykraczaj膮cych poza sfer臋 stosunk贸w wewn臋trznych 鈥 dotykaj膮 interesu grupy os贸b (pracownik贸w szko艂y, uczni贸w, ich rodzic贸w b膮d藕 opiekun贸w prawnych) oraz聽mieszcz膮 si臋 w聽zakresie zada艅 wykonywanych przez zwi膮zki zawodowe.

Z tego wzgl臋du 鈥 w聽opinii WSA 鈥 uchwa艂臋 o聽przekazaniu szko艂y nale偶y uzna膰 za akt prawny, kt贸rego projekt lub聽za艂o偶enia podlegaj膮 opiniowaniu przez zwi膮zki zawodowe w聽trybie okre艣lonym w聽art. 19 cyt. ustawy. Procedura ta umo偶liwia zwi膮zkom zawodowym wyra偶enie w艂asnego stanowiska, zanim jeszcze zapadnie uchwa艂a w聽tej sprawie. To jedyny moment, kiedy zwi膮zki zawodowe maj膮 realny wp艂yw na聽decyzje dotycz膮ce przekazania szko艂y 鈥 gmina mo偶e wzi膮膰 pod uwag臋 ich argumentacj臋 i聽odst膮pi膰 od zamiaru przekazania szko艂y.
Niedochowanie obowi膮zku konsultacji skutkuje niewa偶no艣ci膮 uchwa艂y o聽przekazaniu szko艂y. Nie ma przy tym znaczenia, 偶e gmina powiadomi艂a zwi膮zki zawodowe o聽podj臋tej uchwale, do czego zobowi膮zuje j膮 art. 5 ust. 5l u.s.o. WSA przypomina, 偶e oba ci膮偶膮ce na聽j.s.t. obowi膮zki 鈥 konsultacji oraz聽powiadomienia spe艂nianie s膮 niezale偶nie od siebie. Powo艂any wy偶ej ust臋p art. 5 u.s.o. statuuje po stronie gminy obowi膮zek powiadomienia pracownik贸w szko艂y lub聽plac贸wki oraz聽zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej o聽terminie przekazania szko艂y lub聽plac贸wki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i聽socjalnych skutkach dla pracownik贸w, a聽tak偶e nowych warunkach pracy i聽p艂acy.

Powiadomienie, o聽kt贸rym mowa, musi nast膮pi膰 najp贸藕niej na聽sze艣膰 miesi臋cy przed przyj臋tym w聽uchwale terminem przekazania szko艂y nowemu organowi prowadz膮cemu. Z powy偶szych przepis贸w wynika wi臋c, 偶e samorz膮d mo偶e nale偶ycie wywi膮za膰 si臋 z聽na艂o偶onego na艅 obowi膮zku informacyjnego dopiero wtedy, kiedy znane mu s膮 ju偶 wszystkie warunki przekazania szko艂y (zawarto umow臋 z聽nowym organem), a聽kwestia przekazania szko艂y jest przes膮dzona (uzyskano pozytywn膮 opini臋 kuratora o艣wiaty i聽podj臋to stosown膮 uchwa艂臋).
S艂usznie zauwa偶y艂 艂贸dzki WSA, 偶e 鈥瀦wi膮zki zawodowe w聽momencie ich powiadomienia nie maj膮 jednak ju偶 偶adnego wp艂ywu na聽sam fakt przekazania szko艂y, gdy偶 rozstrzygni臋cie w聽tym zakresie podj膮艂 ju偶 organ samorz膮du terytorialnego. Jest to聽zatem powiadomienie ju偶 po zdecydowaniu przez organ gminy o聽przekazaniu szko艂y鈥.

Ma艂gorzata Tabaszewska

Wszystkie prawa zastrze偶one 漏 GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version