Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Wydatki na nabycie nowych technologii

Czy wydatki na zakup instalację i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzenia stanowią wydatki na nabycie nowych technologa w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o pdop")?

Jeżeli tak, to czy wydatki zakup, instalację i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzenia przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 18b ust. 2a - 11 ustawy o pdop, mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o pdop?Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej) w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop?

 

 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nowe technologie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nowe technologie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka powstała w 2000 r., w wyniku realizacji programu restrukturyzacji X S.A. Została utworzona z pracowników pionu remontów w celu przejęcia pewnego zakresu działalności serwisowo - remontowej, świadczonej w postaci usług na rzecz Y S.A.

W związku z rozwojem konieczna stała się zmiana systemu informatycznego tak, aby nowy system mógł umożliwić świadczenie usług na wyższym poziomie. W maju 2012 r. Spółka podpisała umowę na zakup instalację i wdrożenie Komputerowego Systemu Zarządzenia w wersji 2012 w skład którego wchodzą następujące moduły:

Kadry i Płace
Finanse i Księgowość
Handel,
Środki Trwałe,
MSSQL Server.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace nad instalacją i wdrożeniem zostały już rozpoczęte, ich zakończenie planowane jest w grudniu 2012 r.

Na wniosek firmy Z Sp. z o.o. oferującej sprzedaż Systemu Zarządzania 2012 Instytut będący jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615) przygotował 28 lutego 2012 r. opinię dotyczącą innowacyjności Systemu Zarządzania 2012 o następującej treści:

Opinia dotycząca Innowacyjności Systemu Zarządzania 2012 firmy Z Sp. z o.o.

Opinia została wystawiona przez Instytut, będący jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615), tj. instytut badawczy, będący jednostką naukową - prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Opinię sporządzono na wniosek firmy Z Sp. z o.o. na temat technologii oprogramowania komputerowego System Zarządzania 2012.

Opiniowane rozwiązanie jest produktem innowacyjnym, wykorzystującym nowe technologie w procesie produkcji oraz w trakcie działania oraz oferuje nowe, niedostępne do tej pory na polskim rynku rozwiązania. Nowe elementy rozwiązania można zaliczyć do innowacji technologicznych zarówno pod względem produktowym, jak i procesowym. Ponadto, wprowadzenie rozwiązania w firmie, może być traktowane jako innowacja organizacyjna. Innowacyjne moduły Systemu Zarządzania 2012

System Zarządzania 2012 został wyposażony w nową w stosunku do poprzednich wersji systemu funkcjonalność przechowywanie, zarządzanie i użytkowanie dokumentów będących w obiegu przedsiębiorstwa, w tym dokumentów elektronicznych.

Nowe możliwości Systemu to:

przygotowanie oraz rejestrowanie umów zawierających zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych,
wystawianie faktur elektronicznych dla kontrahentów, którzy wyrazili na to zgodę,
pełna obsługa procesu z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych dla kontrahentów, którzy wyrazili na to zgodę, oraz cyfrowych kopii dokumentów papierowych dla kontrahentów, którzy tej zgody nie wyrazili,
podpisywanie faktur elektronicznych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej,
automatyczne wysyłanie podpisanych faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w zawartej z kontrahentem umowie,
odbieranie i import dokumentów pochodzących z zewnętrznych źródeł,
weryfikację otrzymanych dokumentów elektronicznych pod względem autentyczności pochodzenia oraz integralności treści,
automatyczne wprowadzanie otrzymanych dokumentów elektronicznych do ksiąg,
uzupełniona o obsługę dokumentów elektronicznych obsługa handlowa faktur i zamówień,
uzupełniona o obsługę dokumentów elektronicznych ewidencja księgowa i podatkowa faktur,
uzupełniona o obsługę dokumentów elektronicznych obsługa deklaracji podatkowych,
uzupełniona o obsługę dokumentów elektronicznych obsługa deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS. Moduł Repozytorium Dokumentów.

Moduł ten, we współpracy z innymi modułami składowymi systemu, zapewnia kompleksowe wsparcie użytkownika w przechowywaniu, zarządzaniu i użytkowaniu dokumentów zarówno papierowych jak i elektronicznych.

Wspierane są procesy:

przechowywania dokumentów zarówno papierowych jak i elektronicznych w bazie danych,
dodawania nowego kontrahenta,
odbierania i import dokumentów z zewnątrz do Repozytorium. Moduł e-Faktury.

Moduł ten, we współpracy z innymi modułami składowymi systemu, zapewnia kompleksowe wsparcie Użytkownika w obrocie fakturami elektronicznymi, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1661).

System Zarządzania 2012 przy wsparciu tego modułu umożliwia:

Przygotowanie oraz rejestrowanie umów zawierających zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
Wystawianie faktur elektronicznych dla kontrahentów, którzy wyrazili na to zgodę.
Podpisywanie faktur elektronicznych z wykorzystaniem:
podpisu elektronicznego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999593/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L13 z 19.1.2000 ., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 13, t. 24, s. 239) opartym na kryptografii asymetrycznej lub
bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy
podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.
Automatyczne wysyłanie podpisanych faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w zawartej z kontrahentem umowie.
Przechowywanie faktur elektronicznych w bazie danych opartej o serwer Microsoft SQL.
Weryfikację otrzymanych faktur elektronicznych pod względem autentyczności pochodzenia oraz integralności treści.
e-Faktury współpracuje z innymi modułami Systemu, wspierając ich działanie w zakresie wystawiania faktur i zamówień elektronicznych (moduł Handel) oraz w zakresie ewidencji księgowej i podatkowej faktur elektronicznych (moduł Finanse i Księgowość).

Ponadto, System Zarządzania 2012 daje użytkownikowi możliwość podpisywania faktur e-pieczęcią firmy. Pieczęć elektroniczna uwierzytelnia osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i nie jest przypisana do konkretnej osoby fizycznej. Według Projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z dnia 23 marca 2010 r., przyjęta bez zmian przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dnia 27 kwietnia 2010 r.) pieczęć taka będzie akceptowalną formą podpisu elektronicznego.

Na uwagę zasługuje obsługa przygotowania oraz rejestrowania umów zawierających zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, a w szczególności zamieszczenie w programie gotowych formularzy umowy zawierającej zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, przygotowane przez Kancelarię specjalnie pod kątem rozwiązań firmy Z Sp. z o.o. Program automatycznie kontroluje status umów z kontrahentami - podpowiada, czy z danym kontrahentem jest podpisana umowa i czy jest aktualna. To istotnie wyróżnia system Forte na tle innych tego typu rozwiązań na rynku.

Moduł e-Deklaracje

Moduł ten umożliwia wysyłanie z modułów finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego Systemu Zarządzania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej bezpośrednio do platformy e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, oraz przechowywanie tych deklaracji, jak i wygenerowanych deklaracji ZUS, bezpośrednio w module. Proces składania deklaracji elektronicznych przebiega w pełni automatycznie potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowych jest przesyłane natychmiast po wysłaniu deklaracji, a dostęp on-line do urzędów elektronicznych jest ograniczony jedynie godzinami działania bramki. Moduł pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do standardowego przygotowania formularzy podatkowych oraz comiesięcznych deklaracji oraz przynosi wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania deklaracji dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

Wysłane deklaracje przechowywane są wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru w Module Repozytorium Dokumentów, co umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniego dokumentu. Rozbudowane możliwości filtrowania dokumentów znacznie usprawniają zarządzanie zarówno pojedynczymi deklaracjami, jaki i ich grupami. Moduł e-Deklaracje umożliwia również przechowywanie i ewidencję deklaracji ZUS. Deklaracje ZUS wygenerowane w module kadrowo-płacowym zostają zapisane w module e-Deklaracje, umożliwiając łatwy dostęp do utworzonego pliku XML zgodnego z formatem programu Płatnik oraz pozwalają na odpowiednie oznakowanie dokumentów, które zostały już wysłane.

Technologie wykorzystywane w Systemie Zarządzania 2012

System Zarządzania 2012 został zaprojektowany i wykonany przy użyciu i w sposób zgodny z najnowszymi technologiami.

Wykorzystane zostały:

Narzędzia programistyczne Visual Studio 2008, w tym nowa wersji Microsoft Foundation Class Library 9.0;
Platforma programistyczna Microsoft .NET Framework 2.0;
Narzędzia współpracy Visual Studio 2008 Team Foundation Server wraz z metodyką Z bazującą na Microsoft MSF for CMMI Process Improvment -v4.2;
Dystrybucja oparta na technologii Windows Instalatfon Services i Symantec Wise Installation Studio;
System Zarządzania 2012 w pełni wykorzystuje i wspiera technologię User Account Control (UAC) dostępną w Windows 7 oraz Windows Serwer 2oo8/2008R2;
Kadry i Płace 2012 integrują się z oprogramowaniem Z ERP X3 v6.0 przy wykorzystaniu pakietów SQL Server integration Services 2008 (SSIS).

System Zarządzania Forte działa na:

Microsoft Windows 7 / Windows Server 2008 /Windows Vista / Windows Server 2003 / Windows XP, zarówno w wersjach 32bitowych, jak i 64bitowych;
Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2 - serwer bazy danych, który w tej wersji stanowi nową technologię.

Podczas tworzenia Systemu zapewniono jego otwartość - ma on strukturę modułową, pozwalającą klientowi na rozbudowę posiadanej wersji o nowe elementy, dzięki czemu wprowadzenie nowych modułów jest dla użytkownika końcowego proste. Zagwarantowana jest również wymiana danych pomiędzy systemem, a oprogramowaniem biurowym (Microsoft Office) oraz wieloma rozwiązaniami branżowymi. System zapewnia również właściwą komunikację w formie elektronicznej ze służbami podatkowymi czy ubezpieczeniowymi.

W nowym module uwzględniono również własne API (Application Programming Interface, Interfejs programowania aplikacji) uwzględniające obsługę zdarzeń, co umożliwia użytkownikowi końcowemu dostosowanie modułu do własnych potrzeb, na przykład przez akceptację spersonalizowanych formularzy dokumentów, w tym integrację z istniejącymi w instytucji systemami obiegu dokumentów.

Klasyfikacja innowacji

W Systemie Zarządzania Forte 2012 wprowadzono zmiany, które można zaliczyć do innowacji technologicznych jak i produktowych. System ten posiada obecnie funkcjonalności innowacyjne dla produktu tego typu i dla danej grupy odbiorców. Wprowadzenie w firmie lub jednostce budżetowej Systemu Zarządzania 2012 może być traktowane również, jako innowacja organizacyjna. System ten znacząco ulepsza uprzednio dostępne rozwiązania w tej dziedzinie oraz umożliwi on zastosowanie w przedsiębiorstwach nowych metod organizacji działalności biznesowej, w szczególności migracji na dokumenty elektroniczne.”

Opinia została podpisana w dniu 28 lutego 2012 roku.

Spółka nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej w roku obecnym i w latach poprzedzających. Nie zamierza również prowadzić takiej działalności w roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie ani w roku poprzedzającym ten rok.

Spółka nie ubiega się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej ani o zwrot wydatków na nowe technologie z innych źródeł w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wydatki na zakup instalację i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzenia stanowią wydatki na nabycie nowych technologa w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o pdop")... Jeżeli tak, to czy wydatki zakup, instalację i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzenia przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 18b ust. 2a - 11 ustawy o pdop, mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o pdop...
Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej) w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop...

Ad. 1

Zdaniem Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), Spółka spełnia wszelkie przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o pdop i tym samym przysługuje jej prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na zakup, instalację i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzania, które zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o pdop"), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o pdop, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Jednocześnie, z treści art. 18b ust. 2 ustawy o pdop wynika, iż za nowe technologie, w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o pdop, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat

Innowacyjność Systemu Zarządzania potwierdza „Opinia dotycząca innowacyjności Systemu Zarządzania 2012 firmy Z Sp. z o.o.” niezależnego od Spółki Instytutu Maszyn Matematycznych będącego jednostką naukową przedstawiona w punkcie 68 niniejszego wniosku.

Zgodnie z art. 18b ust. 2a ustawy o pdop, przez nabycie nowej technologii rozumie się natomiast nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie lub w drodze umowy o korzystanie z tych praw.

Jak stanowi art. 18b ust. 3 ustawy o pdop, prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Z kolei na podstawie art. 18b ust. 8 ustawy o pdop podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych (licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii (nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych), albo
zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stali likwidacji, albo
otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie art. 18b ust. 4 ustawy o pdop, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jednocześnie zgodnie art. 18b ust. 5 ustawy o pdop, jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w art. 18b ust. 4 ustawy o pdop, w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zgodnie z art. 18b ust. 7 ustawy o pdop, odliczenie od podstawy opodatkowania pdop w związku z nabyciem nowej technologii nie może przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o pdop.

Odliczenia dokonuje się, co do zasady, w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o pdop. Jedynie w sytuacji, gdy odliczenie w tych latach nie jest możliwe (z uwagi na wystąpienie straty podatkowej lub dochodu niepozwalającego na odliczenie całości dopuszczalnej kwoty wydatków), dopuszczalne jest dokonywanie odliczeń (odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części) w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając na uwadze powyższe przepisy i biorąc pod uwagę fakt że:

Spółka nabyła licencje na korzystanie z oprogramowania Systemu Zarządzania 2012 oraz ponosi koszty zakupu, instalacji i wdrożenia przedmiotowego systemu,
wydatki na nabycie licencji oraz wydatki na instalację i wdrożenie oprogramowania zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzonych do ewidencji,
wydana przez jednostkę naukową opinia - dotycząca innowacyjności Systemu Zarządzania 2012 firmy Z Sp. z o.o. potwierdza, iż nabyte przez Spółkę aplikacje stanowią nowe technologie,
wobec Spółki nie zachodzi żadna z negatywnych przestanek określonych w art. 18b ust. 3 i art. 18b ust. 8 ustawy o pdop.

Spółka uważa, że jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania pdop 50% kwoty wydatków na nabycie licencji oraz instalację wdrożenie systemu.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii - Systemu Zarządzenia FORTE (wartości niematerialnej i prawnej) w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop. Zgodnie z art. 18b ust. 11 ustawy pdop do odliczeń, o których mowa w tym przepisie w art. 18 ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop. W art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop zostało zapisane, że nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przepisie tym, nie ma mowy o odliczeniach, tylko o amortyzacji, zatem przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop nie ma zastosowania do odliczeń, o których mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nawet gdyby ten ostatni artykuł nie zawierał wspomnianego ust. 11. Zatem uznając racjonalność ustawodawcy (art. 18b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółka uważa, że pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej) w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop. Skorzystanie z odliczeń wprowadzonych na mocy art. 18b ust. 11 ustawy o pdop nie powoduje również konieczności weryfikowania wartości początkowej nowych technologii, wprowadzonych do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.

Ad. 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawy o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
został właściwie udokumentowany,
nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o pdop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Z uwagi na fakt, że składniki majątku trwałego wykorzystywane są przez podatników w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, ustawodawca przyjął zasadę, że wydatki te zalicza się do kosztów sukcesywnie, w miarę ich zużycia. Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 ustawy o pdop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do postanowień art. 18b ust. 1 ustawy o pdop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Zgodnie z art. 18b ust. 11 ustawy o pdop, do odliczeń, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48.

Mając powyższe na uwadze, Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej) pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii od podstawy opodatkowania, ponieważ w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 jest zatem prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 31.01.2013 r. sygn. IBPBI/2/423-1390/12/AK

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version