Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Wydatki na nabycie nowych technologii

Czy wydatki na zakup instalacj臋 i wdro偶enie komputerowego Systemu Zarz膮dzenia stanowi膮 wydatki na nabycie nowych technologa w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os贸b prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 鈥瀠stawa o pdop")?

Je偶eli tak, to czy wydatki zakup, instalacj臋 i wdro偶enie komputerowego Systemu Zarz膮dzenia przy spe艂nieniu pozosta艂ych warunk贸w wskazanych w art. 18b ust. 2a - 11 ustawy o pdop, mog膮 zosta膰 odliczone od podstawy opodatkowania ustawy o podatku dochodowym od os贸b prawnych zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o pdop?Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatk贸w na nabycie nowej technologii Sp贸艂ka mo偶e dokonywa膰 odpis贸w amortyzacyjnych od warto艣ci pocz膮tkowej tej nowej technologii (warto艣ci niematerialnej i prawnej) w ci臋偶ar koszt贸w uzyskania przychod贸w w pe艂nej wysoko艣ci, gdy偶 w stosunku do tych odpis贸w amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikaj膮ce z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop?

Na podstawie art. 14b 搂 1 i 搂 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz 搂 5 rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa偶nienia do wydawania interpretacji przepis贸w prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia艂aj膮c w imieniu Ministra Finans贸w stwierdza, 偶e stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. (data wp艂ywu do tut. BKIP 31 pa藕dziernika 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepis贸w prawa podatkowego dotycz膮cej podatku dochodowego od os贸b prawnych w zakresie ulgi na nowe technologie 鈥 jest prawid艂owe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 pa藕dziernika 2012 r. wp艂yn膮艂 do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis贸w prawa podatkowego dotycz膮cej podatku dochodowego od os贸b prawnych w zakresie ulgi na nowe technologie.

W przedmiotowym wniosku zosta艂o przedstawione nast臋puj膮ce zdarzenie przysz艂e:

Sp贸艂ka powsta艂a w 2000 r., w wyniku realizacji programu restrukturyzacji X S.A. Zosta艂a utworzona z pracownik贸w pionu remont贸w w celu przej臋cia pewnego zakresu dzia艂alno艣ci serwisowo - remontowej, 艣wiadczonej w postaci us艂ug na rzecz Y S.A.

W zwi膮zku z rozwojem konieczna sta艂a si臋 zmiana systemu informatycznego tak, aby nowy system m贸g艂 umo偶liwi膰 艣wiadczenie us艂ug na wy偶szym poziomie. W maju 2012 r. Sp贸艂ka podpisa艂a umow臋 na zakup instalacj臋 i wdro偶enie Komputerowego Systemu Zarz膮dzenia w wersji 2012 w sk艂ad kt贸rego wchodz膮 nast臋puj膮ce modu艂y:

Kadry i P艂ace
Finanse i Ksi臋gowo艣膰
Handel,
艢rodki Trwa艂e,
MSSQL Server.

Zgodnie z przyj臋tym harmonogramem prace nad instalacj膮 i wdro偶eniem zosta艂y ju偶 rozpocz臋te, ich zako艅czenie planowane jest w grudniu 2012 r.

Na wniosek firmy Z Sp. z o.o. oferuj膮cej sprzeda偶 Systemu Zarz膮dzania 2012 Instytut b臋d膮cy jednostk膮 naukow膮 w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615) przygotowa艂 28 lutego 2012 r. opini臋 dotycz膮c膮 innowacyjno艣ci Systemu Zarz膮dzania 2012 o nast臋puj膮cej tre艣ci:

Opinia dotycz膮ca Innowacyjno艣ci Systemu Zarz膮dzania 2012 firmy Z Sp. z o.o.

Opinia zosta艂a wystawiona przez Instytut, b臋d膮cy jednostk膮 naukow膮 w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615), tj. instytut badawczy, b臋d膮cy jednostk膮 naukow膮 - prowadz膮c膮 w spos贸b ci膮g艂y badania naukowe lub prace rozwojowe.

Opini臋 sporz膮dzono na wniosek firmy Z Sp. z o.o. na temat technologii oprogramowania komputerowego System Zarz膮dzania 2012.

Opiniowane rozwi膮zanie jest produktem innowacyjnym, wykorzystuj膮cym nowe technologie w procesie produkcji oraz w trakcie dzia艂ania oraz oferuje nowe, niedost臋pne do tej pory na polskim rynku rozwi膮zania. Nowe elementy rozwi膮zania mo偶na zaliczy膰 do innowacji technologicznych zar贸wno pod wzgl臋dem produktowym, jak i procesowym. Ponadto, wprowadzenie rozwi膮zania w firmie, mo偶e by膰 traktowane jako innowacja organizacyjna. Innowacyjne modu艂y Systemu Zarz膮dzania 2012

System Zarz膮dzania 2012 zosta艂 wyposa偶ony w now膮 w stosunku do poprzednich wersji systemu funkcjonalno艣膰 przechowywanie, zarz膮dzanie i u偶ytkowanie dokument贸w b臋d膮cych w obiegu przedsi臋biorstwa, w tym dokument贸w elektronicznych.

Nowe mo偶liwo艣ci Systemu to:

przygotowanie oraz rejestrowanie um贸w zawieraj膮cych zgod臋 na otrzymywanie faktur elektronicznych,
wystawianie faktur elektronicznych dla kontrahent贸w, kt贸rzy wyrazili na to zgod臋,
pe艂na obs艂uga procesu z wykorzystaniem dokument贸w elektronicznych dla kontrahent贸w, kt贸rzy wyrazili na to zgod臋, oraz cyfrowych kopii dokument贸w papierowych dla kontrahent贸w, kt贸rzy tej zgody nie wyrazili,
podpisywanie faktur elektronicznych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz piecz臋ci elektronicznej,
automatyczne wysy艂anie podpisanych faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w zawartej z kontrahentem umowie,
odbieranie i import dokument贸w pochodz膮cych z zewn臋trznych 藕r贸de艂,
weryfikacj臋 otrzymanych dokument贸w elektronicznych pod wzgl臋dem autentyczno艣ci pochodzenia oraz integralno艣ci tre艣ci,
automatyczne wprowadzanie otrzymanych dokument贸w elektronicznych do ksi膮g,
uzupe艂niona o obs艂ug臋 dokument贸w elektronicznych obs艂uga handlowa faktur i zam贸wie艅,
uzupe艂niona o obs艂ug臋 dokument贸w elektronicznych ewidencja ksi臋gowa i podatkowa faktur,
uzupe艂niona o obs艂ug臋 dokument贸w elektronicznych obs艂uga deklaracji podatkowych,
uzupe艂niona o obs艂ug臋 dokument贸w elektronicznych obs艂uga deklaracji rozliczeniowych i zg艂oszeniowych ZUS. Modu艂 Repozytorium Dokument贸w.

Modu艂 ten, we wsp贸艂pracy z innymi modu艂ami sk艂adowymi systemu, zapewnia kompleksowe wsparcie u偶ytkownika w przechowywaniu, zarz膮dzaniu i u偶ytkowaniu dokument贸w zar贸wno papierowych jak i elektronicznych.

Wspierane s膮 procesy:

przechowywania dokument贸w zar贸wno papierowych jak i elektronicznych w bazie danych,
dodawania nowego kontrahenta,
odbierania i import dokument贸w z zewn膮trz do Repozytorium. Modu艂 e-Faktury.

Modu艂 ten, we wsp贸艂pracy z innymi modu艂ami sk艂adowymi systemu, zapewnia kompleksowe wsparcie U偶ytkownika w obrocie fakturami elektronicznymi, zgodnie z wymogami Rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesy艂ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost臋pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1661).

System Zarz膮dzania 2012 przy wsparciu tego modu艂u umo偶liwia:

Przygotowanie oraz rejestrowanie um贸w zawieraj膮cych zgod臋 na otrzymywanie faktur elektronicznych.
Wystawianie faktur elektronicznych dla kontrahent贸w, kt贸rzy wyrazili na to zgod臋.
Podpisywanie faktur elektronicznych z wykorzystaniem:
podpisu elektronicznego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999593/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wsp贸lnotowych ram w zakresie podpis贸w elektronicznych (Dz. Urz. WE L13 z 19.1.2000 ., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 13, t. 24, s. 239) opartym na kryptografii asymetrycznej lub
bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy
podpisie elektronicznym z dnia 18 wrze艣nia 2001 r.
Automatyczne wysy艂anie podpisanych faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w zawartej z kontrahentem umowie.
Przechowywanie faktur elektronicznych w bazie danych opartej o serwer Microsoft SQL.
Weryfikacj臋 otrzymanych faktur elektronicznych pod wzgl臋dem autentyczno艣ci pochodzenia oraz integralno艣ci tre艣ci.
e-Faktury wsp贸艂pracuje z innymi modu艂ami Systemu, wspieraj膮c ich dzia艂anie w zakresie wystawiania faktur i zam贸wie艅 elektronicznych (modu艂 Handel) oraz w zakresie ewidencji ksi臋gowej i podatkowej faktur elektronicznych (modu艂 Finanse i Ksi臋gowo艣膰).

Ponadto, System Zarz膮dzania 2012 daje u偶ytkownikowi mo偶liwo艣膰 podpisywania faktur e-piecz臋ci膮 firmy. Piecz臋膰 elektroniczna uwierzytelnia osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej i nie jest przypisana do konkretnej osoby fizycznej. Wed艂ug Projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z dnia 23 marca 2010 r., przyj臋ta bez zmian przez Rad臋 Ministr贸w na posiedzeniu w dnia 27 kwietnia 2010 r.) piecz臋膰 taka b臋dzie akceptowaln膮 form膮 podpisu elektronicznego.

Na uwag臋 zas艂uguje obs艂uga przygotowania oraz rejestrowania um贸w zawieraj膮cych zgod臋 na otrzymywanie faktur elektronicznych, a w szczeg贸lno艣ci zamieszczenie w programie gotowych formularzy umowy zawieraj膮cej zgod臋 na otrzymywanie faktur elektronicznych, przygotowane przez Kancelari臋 specjalnie pod k膮tem rozwi膮za艅 firmy Z Sp. z o.o. Program automatycznie kontroluje status um贸w z kontrahentami - podpowiada, czy z danym kontrahentem jest podpisana umowa i czy jest aktualna. To istotnie wyr贸偶nia system Forte na tle innych tego typu rozwi膮za艅 na rynku.

Modu艂 e-Deklaracje

Modu艂 ten umo偶liwia wysy艂anie z modu艂贸w finansowo-ksi臋gowego i kadrowo-p艂acowego Systemu Zarz膮dzania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej bezpo艣rednio do platformy e-Deklaracje Ministerstwa Finans贸w, oraz przechowywanie tych deklaracji, jak i wygenerowanych deklaracji ZUS, bezpo艣rednio w module. Proces sk艂adania deklaracji elektronicznych przebiega w pe艂ni automatycznie potwierdzenie z艂o偶enia deklaracji podatkowych jest przesy艂ane natychmiast po wys艂aniu deklaracji, a dost臋p on-line do urz臋d贸w elektronicznych jest ograniczony jedynie godzinami dzia艂ania bramki. Modu艂 pozwala zaoszcz臋dzi膰 czas potrzebny do standardowego przygotowania formularzy podatkowych oraz comiesi臋cznych deklaracji oraz przynosi wymierne oszcz臋dno艣ci finansowe poprzez wyeliminowanie konieczno艣ci drukowania deklaracji dla urz臋d贸w, zakupu kopert i znaczk贸w oraz dokonywania op艂at za przes艂anie deklaracji drog膮 tradycyjn膮.

Wys艂ane deklaracje przechowywane s膮 wraz z Urz臋dowym Potwierdzeniem Odbioru w Module Repozytorium Dokument贸w, co umo偶liwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniego dokumentu. Rozbudowane mo偶liwo艣ci filtrowania dokument贸w znacznie usprawniaj膮 zarz膮dzanie zar贸wno pojedynczymi deklaracjami, jaki i ich grupami. Modu艂 e-Deklaracje umo偶liwia r贸wnie偶 przechowywanie i ewidencj臋 deklaracji ZUS. Deklaracje ZUS wygenerowane w module kadrowo-p艂acowym zostaj膮 zapisane w module e-Deklaracje, umo偶liwiaj膮c 艂atwy dost臋p do utworzonego pliku XML zgodnego z formatem programu P艂atnik oraz pozwalaj膮 na odpowiednie oznakowanie dokument贸w, kt贸re zosta艂y ju偶 wys艂ane.

Technologie wykorzystywane w Systemie Zarz膮dzania 2012

System Zarz膮dzania 2012 zosta艂 zaprojektowany i wykonany przy u偶yciu i w spos贸b zgodny z najnowszymi technologiami.

Wykorzystane zosta艂y:

Narz臋dzia programistyczne Visual Studio 2008, w tym nowa wersji Microsoft Foundation Class Library 9.0;
Platforma programistyczna Microsoft .NET Framework 2.0;
Narz臋dzia wsp贸艂pracy Visual Studio 2008 Team Foundation Server wraz z metodyk膮 Z bazuj膮c膮 na Microsoft MSF for CMMI Process Improvment -v4.2;
Dystrybucja oparta na technologii Windows Instalatfon Services i Symantec Wise Installation Studio;
System Zarz膮dzania 2012 w pe艂ni wykorzystuje i wspiera technologi臋 User Account Control (UAC) dost臋pn膮 w Windows 7 oraz Windows Serwer 2oo8/2008R2;
Kadry i P艂ace 2012 integruj膮 si臋 z oprogramowaniem Z ERP X3 v6.0 przy wykorzystaniu pakiet贸w SQL Server integration Services 2008 (SSIS).

System Zarz膮dzania Forte dzia艂a na:

Microsoft Windows 7 / Windows Server 2008 /Windows Vista / Windows Server 2003 / Windows XP, zar贸wno w wersjach 32bitowych, jak i 64bitowych;
Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2 - serwer bazy danych, kt贸ry w tej wersji stanowi now膮 technologi臋.

Podczas tworzenia Systemu zapewniono jego otwarto艣膰 - ma on struktur臋 modu艂ow膮, pozwalaj膮c膮 klientowi na rozbudow臋 posiadanej wersji o nowe elementy, dzi臋ki czemu wprowadzenie nowych modu艂贸w jest dla u偶ytkownika ko艅cowego proste. Zagwarantowana jest r贸wnie偶 wymiana danych pomi臋dzy systemem, a oprogramowaniem biurowym (Microsoft Office) oraz wieloma rozwi膮zaniami bran偶owymi. System zapewnia r贸wnie偶 w艂a艣ciw膮 komunikacj臋 w formie elektronicznej ze s艂u偶bami podatkowymi czy ubezpieczeniowymi.

W nowym module uwzgl臋dniono r贸wnie偶 w艂asne API (Application Programming Interface, Interfejs programowania aplikacji) uwzgl臋dniaj膮ce obs艂ug臋 zdarze艅, co umo偶liwia u偶ytkownikowi ko艅cowemu dostosowanie modu艂u do w艂asnych potrzeb, na przyk艂ad przez akceptacj臋 spersonalizowanych formularzy dokument贸w, w tym integracj臋 z istniej膮cymi w instytucji systemami obiegu dokument贸w.

Klasyfikacja innowacji

W Systemie Zarz膮dzania Forte 2012 wprowadzono zmiany, kt贸re mo偶na zaliczy膰 do innowacji technologicznych jak i produktowych. System ten posiada obecnie funkcjonalno艣ci innowacyjne dla produktu tego typu i dla danej grupy odbiorc贸w. Wprowadzenie w firmie lub jednostce bud偶etowej Systemu Zarz膮dzania 2012 mo偶e by膰 traktowane r贸wnie偶, jako innowacja organizacyjna. System ten znacz膮co ulepsza uprzednio dost臋pne rozwi膮zania w tej dziedzinie oraz umo偶liwi on zastosowanie w przedsi臋biorstwach nowych metod organizacji dzia艂alno艣ci biznesowej, w szczeg贸lno艣ci migracji na dokumenty elektroniczne.鈥

Opinia zosta艂a podpisana w dniu 28 lutego 2012 roku.

Sp贸艂ka nie prowadzi pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej w roku obecnym i w latach poprzedzaj膮cych. Nie zamierza r贸wnie偶 prowadzi膰 takiej dzia艂alno艣ci w roku dokonywania odlicze艅 z tytu艂u ulgi na nowe technologie ani w roku poprzedzaj膮cym ten rok.

Sp贸艂ka nie ubiega si臋 o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej ani o zwrot wydatk贸w na nowe technologie z innych 藕r贸de艂 w jakiejkolwiek formie.

W zwi膮zku z powy偶szym zadano nast臋puj膮ce pytania:

Czy wydatki na zakup instalacj臋 i wdro偶enie komputerowego Systemu Zarz膮dzenia stanowi膮 wydatki na nabycie nowych technologa w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os贸b prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 鈥瀠stawa o pdop")... Je偶eli tak, to czy wydatki zakup, instalacj臋 i wdro偶enie komputerowego Systemu Zarz膮dzenia przy spe艂nieniu pozosta艂ych warunk贸w wskazanych w art. 18b ust. 2a - 11 ustawy o pdop, mog膮 zosta膰 odliczone od podstawy opodatkowania ustawy o podatku dochodowym od os贸b prawnych zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o pdop...
Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatk贸w na nabycie nowej technologii Sp贸艂ka mo偶e dokonywa膰 odpis贸w amortyzacyjnych od warto艣ci pocz膮tkowej tej nowej technologii (warto艣ci niematerialnej i prawnej) w ci臋偶ar koszt贸w uzyskania przychod贸w w pe艂nej wysoko艣ci, gdy偶 w stosunku do tych odpis贸w amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikaj膮ce z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop...

Ad. 1

Zdaniem Sp贸艂ki, w 艣wietle przedstawionego stanu faktycznego (winno by膰: zdarzenia przysz艂ego), Sp贸艂ka spe艂nia wszelkie przes艂anki niezb臋dne do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii, o kt贸rej mowa w art. 18b ustawy o pdop i tym samym przys艂uguje jej prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatk贸w poniesionych na zakup, instalacj臋 i wdro偶enie komputerowego Systemu Zarz膮dzania, kt贸re zostan膮 uj臋te w warto艣ci pocz膮tkowej warto艣ci niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os贸b prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 鈥瀠stawa o pdop"), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o pdop, odlicza si臋 wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Jednocze艣nie, z tre艣ci art. 18b ust. 2 ustawy o pdop wynika, i偶 za nowe technologie, w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o pdop, uwa偶a si臋 wiedz臋 technologiczn膮 w postaci warto艣ci niematerialnych i prawnych, w szczeg贸lno艣ci wyniki bada艅 i prac rozwojowych, kt贸ra umo偶liwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrob贸w lub us艂ug i kt贸ra nie jest stosowana na 艣wiecie przez okres d艂u偶szy ni偶 ostatnich 5 lat

Innowacyjno艣膰 Systemu Zarz膮dzania potwierdza 鈥濷pinia dotycz膮ca innowacyjno艣ci Systemu Zarz膮dzania 2012 firmy Z Sp. z o.o.鈥 niezale偶nego od Sp贸艂ki Instytutu Maszyn Matematycznych b臋d膮cego jednostk膮 naukow膮 przedstawiona w punkcie 68 niniejszego wniosku.

Zgodnie z art. 18b ust. 2a ustawy o pdop, przez nabycie nowej technologii rozumie si臋 natomiast nabycie praw do wiedzy technologicznej, o kt贸rej mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie lub w drodze umowy o korzystanie z tych praw.

Jak stanowi art. 18b ust. 3 ustawy o pdop, prawo do odlicze艅 nie przys艂uguje podatnikowi, je偶eli w roku podatkowym lub w roku poprzedzaj膮cym prowadzi艂 dzia艂alno艣膰 na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Z kolei na podstawie art. 18b ust. 8 ustawy o pdop podatnik traci prawo do odlicze艅 zwi膮zanych z nabyciem nowej technologii, je偶eli przed up艂ywem trzech lat podatkowych (licz膮c od ko艅ca roku podatkowego, w kt贸rym wprowadzi艂 now膮 technologi臋 do ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych:

udzieli w jakiejkolwiek formie lub cz臋艣ci innym podmiotom prawa do nowej technologii (nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekszta艂cenia formy prawnej oraz 艂膮czenia lub podzia艂u dotychczasowych przedsi臋biorc贸w - dokonywanych na podstawie przepis贸w Kodeksu sp贸艂ek handlowych), albo
zostanie og艂oszona jego upad艂o艣膰 obejmuj膮ca likwidacj臋 maj膮tku, lub zostanie postawiony w stali likwidacji, albo
otrzyma zwrot wydatk贸w na t臋 technologi臋 w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie art. 18b ust. 4 ustawy o pdop, podstaw膮 ustalenia wielko艣ci odliczenia jest kwota wydatk贸w poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzgl臋dnionych w warto艣ci pocz膮tkowej, w cz臋艣ci, w jakiej zosta艂a zap艂acona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w kt贸rym now膮 technologi臋 wprowadzono do ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych lub w roku nast臋puj膮cym po tym roku, oraz w kt贸rej nie zosta艂a zwr贸cona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jednocze艣nie zgodnie art. 18b ust. 5 ustawy o pdop, je偶eli podatnik dokona艂 przedp艂at (zadatk贸w) na poczet wydatk贸w okre艣lonych w art. 18b ust. 4 ustawy o pdop, w roku poprzedzaj膮cym rok, w kt贸rym wprowadzi艂 now膮 technologi臋 do ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych, uznaje si臋 je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zgodnie z art. 18b ust. 7 ustawy o pdop, odliczenie od podstawy opodatkowania pdop w zwi膮zku z nabyciem nowej technologii nie mo偶e przekroczy膰 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o pdop.

Odliczenia dokonuje si臋, co do zasady, w zeznaniu za rok podatkowy, w kt贸rym poniesiono wydatki, o kt贸rych mowa w art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o pdop. Jedynie w sytuacji, gdy odliczenie w tych latach nie jest mo偶liwe (z uwagi na wyst膮pienie straty podatkowej lub dochodu niepozwalaj膮cego na odliczenie ca艂o艣ci dopuszczalnej kwoty wydatk贸w), dopuszczalne jest dokonywanie odlicze艅 (odpowiednio w ca艂ej kwocie lub w pozosta艂ej cz臋艣ci) w zeznaniach za kolejno nast臋puj膮ce po sobie trzy lata podatkowe licz膮c od ko艅ca roku, w kt贸rym now膮 technologi臋 wprowadzono do ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych.

Maj膮c na uwadze powy偶sze przepisy i bior膮c pod uwag臋 fakt 偶e:

Sp贸艂ka naby艂a licencje na korzystanie z oprogramowania Systemu Zarz膮dzania 2012 oraz ponosi koszty zakupu, instalacji i wdro偶enia przedmiotowego systemu,
wydatki na nabycie licencji oraz wydatki na instalacj臋 i wdro偶enie oprogramowania zostan膮 uj臋te w warto艣ci pocz膮tkowej warto艣ci niematerialnych i prawnych, wprowadzonych do ewidencji,
wydana przez jednostk臋 naukow膮 opinia - dotycz膮ca innowacyjno艣ci Systemu Zarz膮dzania 2012 firmy Z Sp. z o.o. potwierdza, i偶 nabyte przez Sp贸艂k臋 aplikacje stanowi膮 nowe technologie,
wobec Sp贸艂ki nie zachodzi 偶adna z negatywnych przestanek okre艣lonych w art. 18b ust. 3 i art. 18b ust. 8 ustawy o pdop.

Sp贸艂ka uwa偶a, 偶e jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania pdop 50% kwoty wydatk贸w na nabycie licencji oraz instalacj臋 wdro偶enie systemu.

Ad. 2

Zdaniem Sp贸艂ki, pomimo odliczenia 50% kwoty wydatk贸w na nabycie nowej technologii Sp贸艂ka b臋dzie mog艂a dokonywa膰 odpis贸w amortyzacyjnych od warto艣ci pocz膮tkowej tej nowej technologii - Systemu Zarz膮dzenia FORTE (warto艣ci niematerialnej i prawnej) w ci臋偶ar koszt贸w uzyskania przychod贸w w pe艂nej wysoko艣ci, gdy偶 w stosunku do tych odpis贸w amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikaj膮ce z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop. Zgodnie z art. 18b ust. 11 ustawy pdop do odlicze艅, o kt贸rych mowa w tym przepisie w art. 18 ust. 1, nie maj膮 zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop. W art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop zosta艂o zapisane, 偶e nie uznaje si臋 za koszt uzyskania przychodu odpis贸w z tytu艂u zu偶ycia 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych dokonywanych, wed艂ug zasad okre艣lonych w art. 16a-16m, od tej cz臋艣ci ich warto艣ci, kt贸ra odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we w艂asnym zakresie tych 艣rodk贸w lub warto艣ci niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwr贸conym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przepisie tym, nie ma mowy o odliczeniach, tylko o amortyzacji, zatem przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop nie ma zastosowania do odlicze艅, o kt贸rych mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od os贸b prawnych, nawet gdyby ten ostatni artyku艂 nie zawiera艂 wspomnianego ust. 11. Zatem uznaj膮c racjonalno艣膰 ustawodawcy (art. 18b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od os贸b prawnych) Sp贸艂ka uwa偶a, 偶e pomimo odliczenia 50% kwoty wydatk贸w na nabycie nowej technologii ma prawo dokonywa膰 odpis贸w amortyzacyjnych od warto艣ci pocz膮tkowej tej nowej technologii (warto艣ci niematerialnej i prawnej) w ci臋偶ar koszt贸w uzyskania przychod贸w w pe艂nej wysoko艣ci, gdy偶 w stosunku do tych odpis贸w amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikaj膮ce z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop. Skorzystanie z odlicze艅 wprowadzonych na mocy art. 18b ust. 11 ustawy o pdop nie powoduje r贸wnie偶 konieczno艣ci weryfikowania warto艣ci pocz膮tkowej nowych technologii, wprowadzonych do ewidencji warto艣ci niematerialnych i prawnych.

W 艣wietle obowi膮zuj膮cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz艂ego uznaje si臋 za prawid艂owe.

Ad. 1

Maj膮c powy偶sze na wzgl臋dzie, stosownie do art. 14c 搂 1 Ordynacji podatkowej, odst膮piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.

Ad. 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os贸b prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 鈥瀠stawy o pdop鈥), kosztami uzyskania przychod贸w s膮 koszty poniesione w celu osi膮gni臋cia przychod贸w lub zachowania albo zabezpieczenia 藕r贸d艂a przychod贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powy偶sze oznacza, 偶e wszystkie poniesione wydatki zwi膮zane z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, po wy艂膮czeniu zastrze偶onych w ustawie, s膮 kosztami uzyskania przychod贸w, o ile pozostaj膮 w zwi膮zku przyczynowo-skutkowym z osi膮ganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychod贸w s膮 wi臋c wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, kt贸rych celem jest osi膮gni臋cie, zabezpieczenie lub zachowanie 藕r贸d艂a przychod贸w.

W 艣wietle powy偶szego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowi艂 dla niego koszt uzyskania przychodu, musz膮 by膰 spe艂nione nast臋puj膮ce warunki:

zosta艂 poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zosta膰 pokryty z zasob贸w maj膮tkowych podatnika (nie stanowi膮 kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, kt贸re zosta艂y poniesione na dzia艂alno艣膰 podatnika przez osoby inne ni偶 podatnik),
jest definitywny (rzeczywisty), tj. warto艣膰 poniesionego wydatku nie zosta艂a podatnikowi w jakikolwiek spos贸b zwr贸cona,
pozostaje w zwi膮zku z prowadzon膮 przez podatnika dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮,
poniesiony zosta艂 w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychod贸w lub mo偶e mie膰 wp艂yw na wielko艣膰 osi膮gni臋tych przychod贸w,
zosta艂 w艂a艣ciwie udokumentowany,
nie mo偶e znajdowa膰 si臋 w grupie wydatk贸w, kt贸rych zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o pdop nie uwa偶a si臋 za koszty uzyskania przychod贸w.

Koszty ponoszone przez podatnika nale偶y oceni膰 pod k膮tem ich celowo艣ci, a wi臋c d膮偶enia do uzyskania przychod贸w. Aby okre艣lony wydatek mo偶na by艂o uzna膰 za koszt uzyskania przychodu, mi臋dzy tym wydatkiem, a osi膮gni臋ciem przychodu musi zachodzi膰 zwi膮zek przyczynowy tego typu, 偶e poniesienie wydatku ma wp艂yw na powstanie lub zwi臋kszenie tego przychodu.

Z uwagi na fakt, 偶e sk艂adniki maj膮tku trwa艂ego wykorzystywane s膮 przez podatnik贸w w d艂u偶szym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, ustawodawca przyj膮艂 zasad臋, 偶e wydatki te zalicza si臋 do koszt贸w sukcesywnie, w miar臋 ich zu偶ycia. Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 ustawy o pdop, kosztem uzyskania przychod贸w s膮 odpisy z tytu艂u zu偶ycia 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wy艂膮cznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzgl臋dnieniem art. 16.

W my艣l art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop, nie uwa偶a si臋 za koszty uzyskania przychod贸w odpis贸w z tytu艂u zu偶ycia 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych dokonywanych, wed艂ug zasad okre艣lonych w art. 16a-16m, od tej cz臋艣ci ich warto艣ci, kt贸ra odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we w艂asnym zakresie tych 艣rodk贸w lub warto艣ci niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwr贸conym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do postanowie艅 art. 18b ust. 1 ustawy o pdop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza si臋 wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Zgodnie z art. 18b ust. 11 ustawy o pdop, do odlicze艅, o kt贸rych mowa w ust. 1, nie maj膮 zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48.

Maj膮c powy偶sze na uwadze, Sp贸艂ka mo偶e dokonywa膰 odpis贸w amortyzacyjnych od warto艣ci pocz膮tkowej nowej technologii (warto艣ci niematerialnej i prawnej) pomimo odliczenia 50% kwoty wydatk贸w na nabycie nowej technologii od podstawy opodatkowania, poniewa偶 w stosunku do tych odpis贸w amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikaj膮ce z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop.

Stanowisko Sp贸艂ki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 jest zatem prawid艂owe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 31.01.2013 r. sygn. IBPBI/2/423-1390/12/AK

Wszystkie prawa zastrze偶one 漏 GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version