Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Weszła w życie ustawa wprowadzająca korzystniejsze zasady wyliczania kapitału początkowego

Z dniem 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą emerytalną”, która wprowadza korzystniejsze zasady wyliczania tzw. kapitału początkowego.

Opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 960 ustawa z dn. 21.06.2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obejmuje wszystkie osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przepracowały całego roku kalendarzowego, ponieważ np. korzystały z urlopu wychowawczego, były bezrobotne lub służyły w wojsku. Przy ustalaniu kapitału początkowego osoby te będą miały uwzględniany stosunek swoich zarobków za faktycznie przepracowane miesiące do przeciętnego krajowego wynagrodzenia za ten czas, a nie za cały rok, jak to było do tej pory.

Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 3b w art. 174 ustawy emerytalnej, „jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu”.

Osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy, mogą złożyć wniosek do ZUS o jego przeliczenie w oparciu o nowe zasady. Pozostałym osobom ZUS przeliczy ich kapitał według nowych zasad, jeżeli będzie to dla nich korzystniejsze. Decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego, organ rentowy wyda w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

B. Opar

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version