Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Sk艂adka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Do ministra pracy i polityki spo艂ecznej wp艂yn臋艂a interpelacja w sprawie obowi膮zku op艂acania sk艂adki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownik贸w wykonuj膮cych prace w szczeg贸lnych warunkach lub o szczeg贸lnym charakterze.

聽Art. 35 ww. ustawy zobowi膮zuje pracodawc臋 do p艂acenia sk艂adki na聽FEP 鈥(...) za pracownika, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

1) urodzi艂 si臋 po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) wykonuje prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze (...)鈥.

Obowi膮zek ten dotyczy r贸wnie偶 op艂acania sk艂adki za pracownik贸w wykonuj膮cych prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze w聽niepe艂nym wymiarze czasu pracy. W zwi膮zku z聽powy偶szym zwr贸cono si臋 do resortu pracy z聽pytaniem czy istnieje obowi膮zek wpisania do ewidencji pracownika wykonuj膮cego prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze w聽niepe艂nym wymiarze czasu pracy?

Ponadto poproszono r贸wnie偶 o聽wyja艣nienie czy istnieje obowi膮zek op艂acania sk艂adki na聽FEP za pracownik贸w wykonuj膮cych prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze w聽niepe艂nym wymiarze czasu pracy?

W odpowiedzi na聽interpelacj臋 podsekretarz stanu w聽MPiPS wyja艣ni艂, 偶e zgodnie z聽art. 35 ust. 1 z聽dnia 19 grudnia 2008 r. o聽emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr聽237, poz. 1656, z聽p贸藕n. zm.) sk艂adk臋 na聽Fundusz Emerytur Pomostowych op艂aca si臋 za pracownika, kt贸ry 艂膮cznie spe艂nia nast臋puj膮ce warunki:

1) urodzi艂 si臋 po dniu 31 grudnia 1948 r.,

2) wykonuje prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze.

W pierwotnych projektach ustawy o聽emeryturach pomostowych obowi膮zek odprowadzania sk艂adek na聽FEP proponowano uregulowa膰 w聽spos贸b odmienny. Pierwotn膮 intencj膮 projektodawcy by艂o bowiem, aby sk艂adka na聽FEP by艂a op艂acana tylko za te osoby, kt贸re mog艂y ubiega膰 si臋 o聽nabycie prawa do emerytury pomostowej. St膮d te偶 op艂acanie przez pracodawc臋 sk艂adki na聽FEP proponowano uzale偶ni膰 r贸wnie偶 od faktu wykonywania przez pracownika przed dniem 1 stycznia 1999 r. prac w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽w聽szczeg贸lnym charakterze, w聽rozumieniu art. 32 ustawy o聽emeryturach i聽rentach z聽FUS, a聽wi臋c tego samego warunku, od kt贸rego uzale偶nione zosta艂o nabycie prawa do emerytury pomostowej. Jednak w聽trakcie prac parlamentarnych 鈥 wskutek przyj臋cia poprawki poselskiej 鈥 z聽tego warunku zrezygnowano i聽obowi膮zek sk艂adkowy na聽FEP uzale偶niono jedynie od dw贸ch wymog贸w, kt贸re obecnie zawarte zosta艂y w聽art. 35 ust. 1 ustawy o聽emeryturach pomostowych. Takie dzia艂anie ustawodawcy nale偶y uzna膰 za racjonalne. Jego wyra藕n膮 intencj膮 by艂o uregulowanie obowi膮zku odprowadzania sk艂adek na聽FEP w聽oderwaniu od warunk贸w, kt贸re musz膮 spe艂ni膰 ubezpieczeni, aby uzyska膰 prawo do emerytury pomostowej.

St膮d te偶 przy interpretacji art. 35 ust. 1 ustawy o聽emeryturach pomostowych ta intencja ustawodawcy powinna by膰 uwzgl臋dniana. Oznacza to聽w聽konsekwencji, 偶e wyst臋puj膮ce w聽przepisie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o聽emeryturach pomostowych wyra藕ne odes艂anie jedynie do przepis贸w art. 3 ust. 1 i聽3 ustawy o聽emeryturach pomostowych winno by膰 interpretowane w聽ten spos贸b, 偶e w聽przepisie tym zosta艂a zawarta autonomiczna (odr臋bna w聽stosunku do tej, kt贸ra wyst臋puje w聽przepisach art. 3 ust. 4 i聽5 ustawy o聽emeryturach pomostowych) definicja pracownika wykonuj膮cego prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze, kt贸ra swym zasi臋giem obejmuje zar贸wno wykonywanie tego rodzaju prac w聽pe艂nym, jak i聽niepe艂nym wymiarze czasu pracy. Definicja ta powinna by膰 stosowana jedynie na聽potrzeby dookre艣lania kr臋gu podmiotowego os贸b, za kt贸re winna by膰 odprowadzana sk艂adka na聽FEP.

Nale偶y podnie艣膰 r贸wnie偶, 偶e przyj臋te w聽art. 35 ust. 1 ustawy o聽emeryturach pomostowych rozwi膮zanie jest zgodne z聽charakterem samej sk艂adki na聽FEP. Sk艂adka ta bowiem nie ma cech 艣wiadczenia wzajemnego, gdy偶 zosta艂a ustalona na聽niskim poziomie 1,5% podstawy wymiaru i聽w聽perspektywie d艂ugookresowej nie wystarczy na聽pokrycie wydatk贸w FEP, utworzonego do finansowania emerytur pomostowych.

Ponadto pragn臋 podkre艣li膰, 偶e gdyby ustawodawca wprowadzi艂 obowi膮zek odprowadzania sk艂adek na聽FEP jedynie za pracownik贸w, kt贸rzy wykonuj膮 prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze w聽pe艂nym wymiarze czasu pracy, pracodawcy mogliby uchyla膰 si臋 od tego偶 obowi膮zku, zatrudniaj膮c takich pracownik贸w na聽niepe艂ny etat, np. na聽9/10 etatu (pr贸by omijania obowi膮zku sk艂adkowego mog艂yby by膰 stosowane zw艂aszcza w聽stosunku do pracownik贸w, kt贸rzy przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie wykonywali pracy w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽w聽szczeg贸lnym charakterze w聽rozumieniu art. 32 i聽art. 33 ustawy o聽emeryturach i聽rentach z聽FUS i聽z聽tego wzgl臋du nie mieliby mo偶liwo艣ci uzyskania emerytury pomostowej).

Przechodz膮c z聽kolei do spoczywaj膮cego na聽p艂atniku sk艂adek obowi膮zku prowadzenia ewidencji pracownik贸w wykonuj膮cych prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze, nale偶y podkre艣li膰, 偶e w聽przepisie. 41 ust. 4 pkt 2 przes膮dzono, i偶 w聽ewidencji takiej powinni si臋 znale藕膰 pracownicy, za kt贸rych istnieje obowi膮zek odprowadzania sk艂adek na聽FEP. Niew膮tpliwie wi臋c obowi膮zek ten dotyczy zatem wszystkich pracownik贸w, kt贸rzy wykonuj膮 prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze w聽rozumieniu przepis贸w ustawy o聽emeryturach pomostowych (bez wzgl臋du na聽wymiar czasu pracy, w聽kt贸rym prace te s膮 wykonywane).

Bior膮c powy偶sze pod uwag臋, w聽przekonaniu resortu nie ma potrzeby zmiany przepis贸w dotycz膮cych odprowadzania sk艂adki na聽FEP i聽obowi膮zku prowadzenia przez pracodawc贸w ewidencji pracownik贸w wykonuj膮cych prace w聽szczeg贸lnych warunkach lub聽o szczeg贸lnym charakterze.

藕r贸d艂o: sejm.gov.pl

Wszystkie prawa zastrze偶one 漏 GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version